Loading...

Personuppgiftspolicy Cordovan

Denna personuppgiftspolicy avser Cordovan Group AB och dotterbolaget Cordovan Communication AB, båda var för sig Personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 4.7 Dataskyddsförordningen (Europaparlementets och rådets förordning (EU) 2016/679).

Personuppgiftspolicy Cordovan

Denna personuppgiftspolicy avser Cordovan Group AB och dotterbolaget Cordovan Communication AB, båda var för sig Personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 4.7 Dataskyddsförordningen (Europaparlementets och rådets förordning (EU) 2016/679).

Inledning

På Cordovan strävar vi alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt genom att följa Dataskyddförordningen (GDPR) och övrig svensk lagstiftning. I följande policy beskriver vi specifikt:

Personuppgifter vi behandlar, varför och på vilken laglig grund (översikt)

Kunder

Personuppgifter: Namn, titel, företag, adress, e-postadress, telefonnummer.
Syfte: Sköta de åtaganden vi har mot våra uppdragsgivare.
Laglig grund för hantering: Kundavtal.

Arbetssökande

Personuppgifter: Namn, titel, företag, adress, e-postadress, telefonnummer och andra personuppgifter som sökande angett i till exempel brev eller CV, resultat av personlighets- och intelligenstester.
Syfte: Hantera kompetensprofiler vid ansökan om tjänst och/eller matcha mot andra lediga tjänster.
Laglig grund för hantering: Samtycke.

Prospekts

Personuppgifter: Namn, titel, företag, adress, e-postadress, telefonnummer.
Syfte: Marknadsföring
Laglig grund: Berättigat intresse.

På våra webbplatser och i sociala medier

Personuppgifter: Namn, bild, titel, adress, e-postadress, telefonnummer.
Syfte: Marknadsföring
Laglig grund: Anställningsavtal/samtycke

Hur vi behandlar våra kunders personuppgifter

Är du kund hos oss behandlar vi ditt namn, titel, mailadress, företagsadress och telefonnummer. Det gör vi för att kunna sköta de åtaganden vi har gentemot dig som vår uppdragsgivare, grundat på det avtal vi har med ditt företag.

Är du kund hos oss finns dina personuppgifter också registrerade på vår maillista, som vi använder för att skicka information, berätta om nyheter och bjuda in till seminarier, event eller liknande. Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från maillistan genom att klicka på länken ”ta bort mig från maillistan” i nästa nyhetsmail eller genom att maila till info@cordovan.se.

Är du kund hos oss sparar vi dina personuppgifter så länge vi har ett avtal med ditt företag. Upphör avtalet sparar vi dina personuppgifter ytterligare i 12 månader för att kunna bistå i situationer som kan uppstå efter att ett avtal har avslutats, t.ex. överföring av material.

Avslutar du din anställning hos ett företag vi har avtal med raderar vi dina personuppgifter senast 3 månader efter att Cordovan meddelats att anställningen upphört.

Firmatecknare/avtalsansvarig -

Hur vi behandlar personuppgifter vid rekryteringsprocesser

Cordovan anställer regelbundet egen personal. Dessutom rekryterar vi personal på uppdrag av andra företag.

När du söker ett jobb hos oss eller genom oss kommer du att lämna viss information om dig själv, till exempel i form av CV, brev, intyg, intervju eller referenser. Detta räknas som personuppgifter som du lämnat till oss och kan vara namn, bild, e-post, telefonnummer, födelsedatum, nuvarande arbetsplats/titel och utbildning. I vissa fall kan det vara så att du som sökande också lämnar så kallad känsliga personuppgifter, till exempel personnummer, etnisk bakgrund, politisk, religiös och filosofisk åskådning, sexuell läggning eller facktillhörighet. Som princip rekommenderar vi att du inte lämnar denna typ av känsliga personuppgifter. Men om du gör det kommer vi att behandla dem med extra vaksamhet för att värna om din integritet.

Vi sparar dina personuppgifter för att kunna hantera din kompetensprofil när du söker en tjänst och även för att kunna matcha dig mot andra lediga tjänster. Vi behandlar endast personuppgifter efter att du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till det. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke (se mer under Dina rättigheter som registrerad nedan). Skulle du välja att inte ge ditt samtycke till behandling kan vi tyvärr inte ta emot din ansökan eller matcha dig mot andra lediga tjänster.

Har vi samlat in uppgifter om dig i samband med referenstagning och/eller intervjuer från dig eller tredje person behandlas dessa endast med ditt uttryckliga samtycke, något du lämnar i samband med att du gör en ansökan hos/genom oss.

Om du genomför ett personlighets-, begåvnings- eller kompetenstest i samband med en rekryteringsprocess hos oss kommer vi att behandla resultaten av dessa. Denna behandling, och eventuell komplettering av din kompetensprofil, sker utifrån ditt uttryckliga samtycke som laglig grund.

Du har alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke ( se mer under Dina rättigheter som registrerad).

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig kommer Cordovan att spara dina personuppgifter i två år efter det att du har lämnat ditt samtycke. Efter två år kommer Cordovan erbjuda dig att lämna ett nytt samtycke så att du kan fortsätta vara en del av vårt kompetensnätverk.

Hur vi behandlar personuppgifter i vår egen marknadsföring

I syfte att nå ut till och få nya kunder genomför Cordovan riktad marknadsföring till prospekts. Det kan vara i form av fysiska DR, inbjudningar till event, elektroniska nyhetsbrev,  e-mail och telefonsamtal. Cordovan behandlar därför personuppgifter i form av namn, e-postadress, titel, företag och telefonnummer i ett prospektregister.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling i vårt prospektregister är att vi anser oss ha ett berättigat intresse av det. Vi har dock några regler för hur vi behandlar personuppgifter för prospekts:

-Vi lagrar och hanterar personuppgifter för prospekts i högst 24 månader efter att de först registrerats. Sedan raderas de.

-Vi skickar inte marknadsföringsutskick till prospekts via e-post utan att först inhämta ditt samtycke.

-Du har alltid rätt att få dina uppgifter i vårt prospektregister raderade. Hör då av dig genom att kontakta oss på info@cordovan.se.

För övriga rättigheter se Dina rättigheter som registrerad, nedan.

Hur vi behandlar personuppgifter på våra egna webbplater och i sociala medier

Cordovan är Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som publiceras på våra webbplatser och i våra sociala medier. Det innefattar också personuppgifter som publiceras av besökare i kommentarsfälten. Så här behandlar vi personuppgifter på webben och i sociala medier.

-Personuppgifter som rör Cordovans anställda, och som publiceras på våra webbplatser, i syfte att informera besökare om vem som jobbar hos oss och för att underlätta kontakt, behandlas utifrån antällningsavtal.

-Personuppgifter som rör Cordovans anställda och publiceras i våra social medier behandlas endast efter att samtycke inhämtats.

-Personuppgifter som rör andra, till exempel kunder, deltagare på ett event eller medverkande i  reklamalster och som publiceras på våra webbplatser eller på våra sociala medier behandlas endast efter att samtycke inhämtats.

-Vi håller regelbunden uppsikt över publiceringar i våra kommentarsfält och andra användarkommentarer för att upptäcka kränkande personuppgifter och raderar sådana personuppgifter senast inom 24 timmar efter att de publicerades eller direkt på anmodan.

-Du har alltid rätt att få dina personuppgifter på våra webbplatser och/eller sociala medier raderade. Hör då av dig genom att kontakta oss på info@cordovan.se.

För övriga rättigheter se Dina rättigheter som registrerad, nedan.

Behandling av personuppgifter i samband med arkivering

Cordovan behandlar personuppgifter i samband med att vi för arkiv över genomförda uppdrag. Det kan röra sig om original för annonser, filmer, radiospottar, mässmaterial, banners, kampanjpresentationer mm. Det gör vi som en del av vårt avtalade uppdrag för våra kunder och för att kunna titta på gamla produktioner. Personuppgifter i våra arkiv behandlas i högst 10 år, varefter de raderas.

Du kan alltid få dina personuppgifter i våra arkiv raderade. Hör då av dig genom att kontakta oss på info@cordovan.se.

För övriga rättigheter se Dina rättigheter som registrerad, nedan.

De kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer i huvudsak att behandlas av Cordovan som personuppgiftsansvarig. Vi kan dock komma att dela dina uppgifter

  • I de fall du ingår i en rekryteringsprocess vi genomför för vår uppdragsgivare och denna vill ta del av dina personuppgifter.
  • I de fall då Cordovan marknadsför ett uppdrag för någon av våra uppdragsgivare, till exempel i branscpress eller genom reklamtävlingar. Och då endast efter samtycke.
  • I de fall externa IT-leverantörer genom sina system behandlar personuppgifter på uppdrag av Cordovan, men endast i den omfattning det är nödvändigt för att de ska fullgöra sina åtaganden mot Cordovan.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad hos Cordovan har du vissa rättigheter då det gäller dina personuppgifter och som också regleras i lag. Vill du utöva dessa rättigheter eller har frågor om detta vänligen kontakta personuppgiftsansvarig eller vårt dataskyddsombud Klas Liwenborg på klas.liwenborg@cordovan.se.

Återkalla samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att Cordovan behandlar dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke återkallades.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få bekräftat om dina personuppgifter behandlas och hur de behandlas. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter om dig som behandlas.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information till oss.

Rätt till radering
Du har under vissa omständigheter rätt till att få dina personuppgifter raderade. Det är när:

  • Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlats för.
  • Du återkallar ditt samtycke.
  • Du invänder mot behandlingen och det inte finns tyngre vägande själ för behandlingen.
  • Personuppgifterna behandlas utan laglig grund.
  • En rättslig förpliktelse kräver radering, och Cordovan omfattas av sådan plikt.

Cordovan raderar dina personuppgifter på din egen begäran under förutsättning att Cordovan inte är skyldig att spara dina uppgifter i enlighet med lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Rätt till begränsning av behandling
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära en begränsning av hur Cordovan behandlar dina personuppgifter. Det gäller bland annat om du bestrider att uppgifterna är korrekta och Cordovan måste kontrollera detta.

Rätt till dataportabilitet
Du har under vissa omständigheter rätt att få ut de personuppgifter du har lämnat till oss och som berör dig. De ska i så fall lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om dennas behandling grundar sig på ditt samtycke och sker automatiserat. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att be Cordovan att överföra personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att lämna klagomål avseende Cordovans behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet som är Datainspektionen.

Ändringar i Cordovans externa personuppgiftspolicy

Cordovan förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som anges i policyn ovan. Väsentliga förändringar av villkoren förmedlas digitalt och den senaste versionen läggs ut här.